مرکز تجارت جهانی فردوسی

نام پروژه: مرکز تجارت جهانی فردوسیweb design fwtc
نوع پروژه: طراحی سایت
تاریخ طراحی : زمستان ۱۳۹۲
مدت زمان طراحی : دو ماه کاری
آدرس سایت:  http://fwtc.ir
نوع سایت: سایت شرکتی