انجمن سوختگی

نام پروژه: سایت انجمن حمایت از بیماران سوخته
نوع پروژه: طراحی سایت ، محتوا گذاریweb design bpsa
تاریخ طراحی : زمستان ۱۳۹۳
مدت زمان طراحی : یک ماه کاری
آدرس سایت:  http://bpsa.ir
نوع سایت: سایت خبری