کلمه کلیدی خود را در بند اول نوشته داشته باشید

تکرار کلمات کلیدی در متن صفحات شما دارای اهمیت است اما حضور آن ها در بند اول و دوم از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

درجه اهمیت : متوسط