اعضای گروه

خانه اعضای گروه
معصومه ناظری

معصومه ناظری

مسئول تحریریه

مترجم کنفرانس بین المللی نانو- بهمن ۹۰
موسسه زبان های خارجی کیمیما مهر ۹۰ مسجد سلیمان
ترجمه و تدریس موسسه FLC- خوزستان. مهر۹۱-تیر ۹۴

میثم ر.ماسوری

میثم ر.ماسوری

کارشناس سئو